شنې چای

17-02-2019 8:46 am

.شنې چای قوي د سرطان ضد دی چي پکښي د انټي اکسیډينټ شمېر زیات دی

شنې چای انټي اکسیډینټونه لري چي د سرطان د حجرو د ودي مخنیوی کوي او همدارنګه په تومورونو کي د ویني نوي رګونو د ودي مخه نیسي.